Kamerbrief over uitkomsten MIRT en REOS: “Datacenters belangrijke pijler voor de Nederlandse digitale economie”

Minister Ollongren (BZK) doet de Tweede Kamer verslag van de strategische Bestuurlijke Overleggen MIRT. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Ook meldt zij de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS) en de stand van zaken van de vorming van een fonds voor binnenstedelijke transformaties. In het overleg worden datacenters meegenomen als belangrijke pijler voor de Nederlandse digitale economie. Hieronder leest u een citaat uit het MIRT-verslag. 

“REOS (Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie)is een bestuurlijke samenwerking van drie departementen (BZK, IenW en EZK) en vijf steden, drie stedelijke regio’s, vijf provincies en vier economic boards uit de Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven met een aanjagend karakter voor het versterken van de concurrentiepositie van Nederland.

De focus van dit bestuurlijke overleg REOS lag bij de doorwerking van REOS in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Rijk en regio hebben bekrachtigd dat het REOS-gebied één van de belangrijke economische kerngebieden van Nederland is, met complexe opgaven en met een doorslaggevende betekenis voor de Nederlandse economie als geheel. Dit rechtvaardigt in de optiek van de REOS- partners dat de opgaven en ambities van REOS herkenbaar terugkomen in de NOVI, waaronder de transitie naar een duurzame economie en de selectieve inzet op versterking van de toplocaties uit het Uitvoeringsprogramma.

Specifiek voor de actie ‘Versnellen aanpak transformatielocaties’ uit het Uitvoeringsprogramma REOS is afgesproken om het College van Rijksadviseurs om een advies te vragen gericht op ‘guiding principles’ voor het mengen van wonen en werken en het oplossen van maatschappelijke opgaven in en rondom de transformatiegebieden. Ten aanzien van de actie ‘Aantrekken van toptalent’ is in lijn met het voorstel van de vier economic boards afgesproken om in de aanpak voor het aantrekken en behouden van toptalent meer synergie en versnelling te realiseren. Voor de actie ‘Ruim baan voor digitale infrastructuur’ is geconcludeerd dat de vestiging van datacenters een belangrijke pijler is voor de Nederlandse digitale economie. Voor een duurzame strategie is daarbij een betere afstemming met de beschikbaarheid van huidige (en toekomstige) energienetwerken en eventuele warmtenetwerken voor het stedelijk gebied noodzakelijk.”

 

Lees de volledige Kamerbrieven over de MIRT en REOS hieronder:

Download hier de Kamerbrief over uitkomsten strategische bestuurlijke overleggen MIRT en REOS voorjaar 2018

Download hier de Voortgangsbrief MIRT